იანვარი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2018 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
21 საგარეო ვაჭრობა (2018 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2018 წელი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2018 წელი) გადმოწერა XLS
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2017" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
05 დანაშაულების სტატისტიკა (2018, წლიური) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის წლიური, 2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
15 სოციალური დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2018, წლიური) გადმოწერა ZIP
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2018 წლის IV კვარტალი და 2018 წელი, წინასწარი ) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2018.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP

მარტი

თარიღი დასახელება
01 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2018/2019 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
01 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
06 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
06 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
15 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის წლიური, 2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 სოფლის მეურნეობა (საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობები, 2019 წელი, ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
18 ხელფასების სტატისტიკა (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2018 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
22 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2018 წლის წლიური) გადმოწერა ZIP
26 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
26 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
29 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2018 წელი) გადმოწერა ZIP

აპრილი

თარიღი დასახელება
01 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
05 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
12 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2017 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
17 სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
30 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2018 წელი) გადმოწერა XLS
30 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
30 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
01 მონაცემები საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის შესახებ (2018 წელი) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
06 დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის წლიური) გადმოწერა XLS
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
24 შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები (2018 წლის წლიური) გადმოწერა XLS
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
30 სიღარიბის მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური) გადმოწერა XLS
30 ჯინის კოეფიციენტები (2018 წლის წლიური) გადმოწერა XLS
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
10 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
10 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის მაისი) გადმოწერა PDF
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
14 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
14 კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018, წლიური) გადმოწერა ZIP
14 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2018“ (2018 წლის დაზუსტებული მაჩვენებლები, ელექტრონული ვერსია, ქართულ და ინგლისურ ენებზე) გადმოწერა PDF
17 ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
28 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2018 წელი) გადმოწერა XLS
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
28 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მაისი) გადმოწერა PDF

ივლისი

თარიღი დასახელება
01 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები (2018, წლიური) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF

აგვისტო

თარიღი დასახელება
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
05 დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
05 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
23 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
23 სასამართლო სტატისტიკის მონაცემები (2019 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
29 სოფლის მეურნეობა (საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობები, 2019 წელი, ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები შინამეურნეობებში (2019 წელი) გადმოწერა ZIP
13 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2019 წლის იანვარ-ივნისი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა XLS
16 ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
18 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2019 წლის იანვარ-ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
23 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
25 მეცნიერული კვლევების სტატისტიკა (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2018 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
27 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
01 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა XLS
01 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
08 ხელფასების სტატისტიკა (2018, წლიური) გადმოწერა PDF
15 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა XLS
15 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა XLS
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
21 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2019 წლის იანვარი-სექტემბერი) გადმოწერა XLS
30 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევა (2018 წლის შედეგები) გადმოწერა XLS
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
01 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2019“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
04 დანაშაულების სტატისტიკა (2019 წლის I-III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
11 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
11 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2018 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2018 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა XLS
19 დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის III კვარტალი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
19 სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2018" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
27 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2018“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა PDF
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების მეთოდით (2018 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
29 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2018 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2019.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
02 მონაცემები სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესახებ (2019/2020 სასწავლო წელი) გადმოწერა XLS
02 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2019/2020 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2019 წლის III კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის III კვარტალი)
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2019 წლის ნოემბერი)
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)
16 საარსებო მინიმუმი (2019 წლის ნოემბერი)
16 ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის III კვარტალი)
17 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2018 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2018"
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2018 წელი, დაზუსტებული)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2019 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატვირთო გადაზიდვებზე (2019 წლის ნოემბერი)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2019 წლის III კვარტალი)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2019 წლის III კვარტალი)
25 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წელი, დაზუსტებული)
25 ინფორმაცია ბაზრებსა და ბაზრობებზე მოვაჭრე ეკონომიკური სუბიექტების საქმიანობის შესახებ (2018 წელი)
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
30 ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2019 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში (2019 წლის ნოემბერი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასებები, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2019 წლის ნოემბერი)