იანვარი

თარიღი დასახელება
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ოქტომბერი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2020 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2020 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2020 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ენერგეტიკის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2019 წელი გადმოწერა ZIP
26 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 იმპორტის ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
26 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
29 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2020 წელი) გადმოწერა XLS
29 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2020 წელი) გადმოწერა XLS
29 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2019" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
12 სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2020 წლის წლიური, 2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2020 წლის IV კვარტალი და 2020 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
17 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
19 მატერიალური ნაკადების ანგარიშის (MFA) წარმოება. 2019 წელი გადმოწერა XLS
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის წლიური, 2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
26 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2020.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
26 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
26 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP

მარტი

თარიღი დასახელება
01 დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა PDF
01 დაგროვებითი პენსიის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
02 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020/2021 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
05 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
05 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
05 საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2021 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2020 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2020 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
16 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2020 წლის წლიური, 2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
19 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლო სტატისტიკა (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
22 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2020 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
22 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2020 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
22 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2020 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
26 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
26 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2020 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
30 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2020 წელი) გადმოწერა ZIP
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2020 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2020 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF

აპრილი

თარიღი დასახელება
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
06 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
13 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2019 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
16 მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2020 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
26 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
29 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
29 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2020 წელი) გადმოწერა XLS
29 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
29 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
29 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
29 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
04 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში (2020 წელი) გადმოწერა XLS
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
14 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2021 წლის I კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
18 სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
18 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
25 ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) (2020 წელი) გადმოწერა XLS
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
28 აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
28 ჯინის კოეფიციენტები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2021.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
04 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2021 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის მაისი) გადმოწერა PDF
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
15 მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
15 თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
15 ბეჭდვითი პროდუქციის მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020“ (სოფლის მეურნეობის დაზუსტებული მაჩვენებლები, 2020 წელი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2021 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
21 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2021 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2021 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის მაისი) გადმოწერა PDF

ივლისი

თარიღი დასახელება
01 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
05 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
15 აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2020" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2020 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
26 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
30 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2021 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა XLS
30 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2021 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა XLS
30 ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF

აგვისტო

თარიღი დასახელება
02 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა და ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარების მაჩვენებლები, 2019 წელი გადმოწერა ZIP
02 სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2020 წელი გადმოწერა ZIP
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2021 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
13 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
16 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
16 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2020 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
17 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
20 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლო სტატისტიკა (2021 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2021.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
01 საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2021 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2021 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2021 წლის იანვარი-ივნისი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა XLS
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2021 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
17 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2021 წლის იანვარ-ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ტრანსპორტის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2020 წელი გადმოწერა ZIP
23 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2021 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
24 პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2020 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2021 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
01 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
01 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
08 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა PDF
15 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა XLS
15 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2020" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის სექტემბერი) გადმოწერა ZIP
25 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2021 წლის III კვარტალი)
28 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)
29 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2021 წლის იანვარი-სექტემბერი)
29 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2021 წლის იანვარი-სექტემბერი)
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის სექტემბერი)
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის სექტემბერი)

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
01 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში 2021“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
01 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა (2020 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
04 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის აგვისტო)
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2021 წლის I-III კვარტალი)
11 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)
11 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2020 წელი)
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის ოქტომბერი)
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2021 წლის III კვარტალი)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2020 წელი, დაზუსტებული)
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის ოქტომბერი)
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი)
17 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2021 წლის III კვარტალი)
19 სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) (2021 წლის III კვარტალი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის ოქტომბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის ოქტომბერი)
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ოქტომბერი)
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის ოქტომბერი)
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის III კვარტალი)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2020" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
26 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2020“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ოქტომბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ოქტომბერი)
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2020 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2021.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021/2022 სასწავლო წელი)
01 სახელმწიფო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021/2022 სასწავლო წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2021 წლის III კვარტალი)
03 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის სექტემბერი)
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის III კვარტალი)
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2021 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის ნოემბერი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის III კვარტალი)
15 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის ნოემბერი)
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის III კვარტალი)
17 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2020" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2021 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
20 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის ნოემბერი)
22 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2020 წელი, დაზუსტებული)
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2021 წლის III კვარტალი)
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2021 წლის III კვარტალი)
24 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2020 წელი)
24 წარმოების მოცულობა შრომის დანახარჯის ერთეულზე სასოფლო მეურნეობების ზომის მიხედვით, 2020 წელი
24 სურსათის მცირე მწარმოებელთა საშუალო შემოსავალი სქესის მიხედვით, 2020 წელი
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2021 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ნოემბერი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ნოემბერი)