იანვარი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2021 წლის წინასწარი) გადმოწერა PDF
14 საარსებო მინიმუმი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა XLS
20 საგარეო ვაჭრობა (2021 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2021 წლის წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 ენერგეტიკის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2020 წელი გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
24 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის ნოემბერი) გადმოწერა ZIP
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ეროვნული ანგარიშები, 2020" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა PDF

თებერვალი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
11 სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2021 წლის წლიური, 2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2021 წლის IV კვარტალი და 2021 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 მატერიალური ნაკადების ანგარიშის (MFA) წარმოება. 2020 წელი გადმოწერა XLS
18 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
21 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის წლიური, 2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2021.IV" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
28 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა PDF
28 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP

მარტი

თარიღი დასახელება
01 დაგროვებითი პენსიის სტატისტიკური მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა XLS
01 დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა (2021 წელი) გადმოწერა PDF
01 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
02 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2021/2022 სასწავლო წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
04 საშემოდგომო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2022 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
07 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და ა. შ.) (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2021 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2021 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
11 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
16 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2021 წლის წლიური, 2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
16 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
16 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2021 წლის ნოემბერი, დეკემბერი და 2022 წლის იანვარი) გადმოწერა XLS
18 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
18 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს და პენიტენციური სისტემის სტატისტიკა (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
21 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
21 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2021 წლის ივლისი-დეკემბერი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2021 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
21 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2021 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
24 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა ZIP
25 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2021 წლის IV კვარტალი) გადმოწერა XLS
29 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
30 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2021 წელი) გადმოწერა ZIP
30 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის იანვარი) გადმოწერა ZIP
31 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2021 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
31 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2021 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა XLS
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2021 წლის IV კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2021 წლის წლიური, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა PDF

აპრილი

თარიღი დასახელება
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
13 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2020 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
15 მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2021 წელი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
21 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის თებერვალი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის მარტი) გადმოწერა PDF
29 მოსახლეობის რიცხოვნობა (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
29 მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (2021 წელი) გადმოწერა XLS
29 გარე მიგრაციის მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
29 მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) გადმოწერა XLS
29 ძირითადი დემოგრაფიული კოეფიციენტები, 2021 წელი გადმოწერა ZIP
29 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP

მაისი

თარიღი დასახელება
03 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის წილი საშუალო წლიურ მოსახლეობაში (2021 წელი) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
05 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
16 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
16 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
16 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის მარტი) გადმოწერა XLS
17 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
17 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის I კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
18 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
20 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
25 ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
25 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის მარტი) გადმოწერა ZIP
27 ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა XLS
27 აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა XLS
27 ჯინის კოეფიციენტები (2021 წელი) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
30 საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
30 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
31 სპორტის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2022.I" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

ივნისი

თარიღი დასახელება
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის მაისი) გადმოწერა PDF
13 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა XLS
15 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
15 მუზეუმების სტატისტიკური გამოკვლევა (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
15 თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021“ (სოფლის მეურნეობის დაზუსტებული მაჩვენებლები, 2021 წელი, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
20 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
20 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
22 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2022 წლის I კვარტალი) გადმოწერა XLS
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის აპრილი) გადმოწერა ZIP
27 წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის I კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
30 გარდაცვლილთა რიცხოვნობა გარდაცვალების მიზეზების მიხედვით (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის მაისი) გადმოწერა PDF

ივლისი

თარიღი დასახელება
04 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
11 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
12 სტატისტიკური პუბლიკაცია „აკვაკულტურა საქართველოში 2021“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
15 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის მაისი) გადმოწერა XLS
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2021 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
22 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
27 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებისა და ოზონდამშლელი ნივთიერებების მოხმარების მაჩვენებლები, 2020 წელი გადმოწერა ZIP
27 სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2021 წელი გადმოწერა ZIP
28 ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის მაისი) გადმოწერა ZIP
29 საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსები საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS 2017) კარების დონეზე (2021 წელი კვარტალების მიხედვით) გადმოწერა ZIP
29 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
29 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2022 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა ZIP
29 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2022 წლის იანვარი-ივნისი) გადმოწერა ZIP
29 ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
29 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა PDF

აგვისტო

თარიღი დასახელება
01 მონაცემები რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობის შესახებ სპეციალიზაციის მიხედვით (2021 წლის ბოლოსათვის) გადმოწერა XLS
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2022 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
15 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
15 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა XLS
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
15 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2021 წლის წლიური, დაზუსტებული) გადმოწერა ZIP
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის II კვარტალი (წინასწარი) გადმოწერა XLS
16 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
19 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, სასამართლოს სტატისტიკა (2022 წლის I-II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
26 ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ (2021 წელი) გადმოწერა ZIP
26 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ივნისი) გადმოწერა ZIP
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა PDF
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2022.II" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF

სექტემბერი

თარიღი დასახელება
01 საგაზაფხულო კულტურების ნათესი ფართობების მაჩვენებლები, 2022 წელი (ექსპრეს მონაცემები) გადმოწერა XLS
01 შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2022 წელი) გადმოწერა ZIP
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
02 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
08 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
09 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF
13 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
13 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა XLS
15 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება, 2022 წლის იანვარი-ივნისი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
15 ტრანსპორტის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლები, 2021 წელი გადმოწერა ZIP
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა XLS
15 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
19 მონაცემები ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ფასების შესახებ (2022 წლის იანვარ-ივნისი) გადმოწერა ZIP
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
21 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა ZIP
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2022 წლის II კვარტალი) გადმოწერა XLS
26 პუბლიკაცია „ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა საქართველოში 2021 წლის ანგარიში“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია) გადმოწერა PDF
27 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ივლისი) გადმოწერა ZIP
28 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა ZIP
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის II კვარტალი, წინასწარი) გადმოწერა XLS
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2021 წელი, დაზუსტებული) გადმოწერა XLS
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა ZIP
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის აგვისტო) გადმოწერა PDF

ოქტომბერი

თარიღი დასახელება
03 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2021 წელი)
03 არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
10 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წელი)
10 მედიანური ხელფასი საქმიანობის სახეების მიხედვით (2021 წელი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის სექტემბერი)
13 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის სექტემბერი)
13 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის აგვისტო)
17 არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი)
17 საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი)
17 სტატისტიკური პუბლიკაცია "დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის სექტემბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის სექტემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის სექტემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის სექტემბერი)
24 საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (2022 წლის III კვარტალი)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის აგვისტო)
28 საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი)
31 ინფორმაცია მშენებლობებზე გაცემული ნებართვების შესახებ (2022 წლის იანვარი-სექტემბერი)
31 ინფორმაცია დასრულებულ მშენებლობებზე (2022 წლის იანვარი-სექტემბერი)
31 სტატისტიკური პუბლიკაცია „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 2021“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
31 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის სექტემბერი)
31 სამუშაო ძალაზე გაწეული დანახარჯები (2021 წელი)
31 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი დაკავებული თანამდებობების/პოზიციების მიხედვით (2021 წელი)
31 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის სექტემბერი)

ნოემბერი

თარიღი დასახელება
01 უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვლევებისა და დამუშავებების გამოკვლევა (2021 წელი)
03 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
04 სამართლებრივი სფეროს მაჩვენებლები, დანაშაულების სტატისტიკა (2022 წლის I-III კვარტალი)
10 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
14 უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2022 წლის III კვარტალი)
14 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის სექტემბერი)
14 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის ოქტომბერი)
15 მონაცემები საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების სიგრძის შესახებ (2021 წლის ბოლოსათვის)
15 მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2021 წელი, დაზუსტებული)
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის ოქტომბერი)
16 მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის III კვარტალი (წინასწარი)
16 სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლის III კვარტალი)
18 სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის III კვარტალი)
21 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის ოქტომბერი)
21 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის ოქტომბერი)
21 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
21 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის ოქტომბერი)
24 გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის III კვარტალი)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია "საქართველოს ბუნებრივი რესურსები და გარემოს დაცვა, 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
25 სტატისტიკური პუბლიკაცია „ბიზნეს სექტორი საქართველოში 2021“ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის სექტემბერი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ოქტომბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ოქტომბერი)
30 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2021 წლის წლიური, დაზუსტებული)
30 სტატისტიკური პუბლიკაცია "კვარტალური ბიულეტენი, 2022.III" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული ვერსია)

დეკემბერი

თარიღი დასახელება
01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022/2023 სასწავლო წელი)
01 სკოლამდელი აღზრდის სახელმწიფო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022/2023 სასწავლო წელი)
02 სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
05 საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (პროდუქციის გამოშვება, ბრუნვა, დასაქმებულთა რაოდენობა და სხვა) (2022 წლის III კვარტალი)
09 სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
09 მონეტარული სისტემის, ფინანსური ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის III კვარტალი)
09 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2022 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
13 საგარეო ვაჭრობის ექსპრეს-მონაცემები (2022 წლის ნოემბერი)
14 ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (2022 წლის III კვარტალი)
14 ნამუშევარი საათების ინდექსი (2022 წლის III კვარტალი)
15 ბრუნვის მოცულობის ინდექსი (2022 წლის ოქტომბერი)
15 საარსებო მინიმუმი (2022 წლის ნოემბერი)
16 დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის III კვარტალი)
16 ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2021 წელი)
16 სტატისტიკური პუბლიკაცია "ენერგეტიკული ბალანსი 2021" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
19 მთლიანი შიდა პროდუქტი და ეროვნული ანგარიშების სხვა მაჩვენებლები (2022 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
19 საგარეო ვაჭრობა (2022 წლის ნოემბერი)
19 ადგილობრივი ექსპორტი (2022 წლის ნოემბერი)
20 სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე (2022 წლის ნოემბერი)
20 მშენებლობისთვის შეძენილი მასალების ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 ექსპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 იმპორტის ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)
20 მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე (2022 წლის ნოემბერი)
22 მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2022 წლის III კვარტალი)
22 რესურსებისა და გამოყენების ცხრილები მიმდინარე ფასებში (2021 წელი, დაზუსტებული)
22 კაპიტალის ანგარიში მიმდინარე ფასებში (2021 წელი, დაზუსტებული)
23 მრეწველობის პროდუქციის ინდექსი (2022 წლის III კვარტალი)
26 სტატისტიკური პუბლიკაცია "შინამეურნეობებში ენერგორესურსების მოხმარება" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ელექტრონული და ბეჭდური ვერსია)
26 რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი (2021 წელი)
26 ენერგიის მოხმარება შინამეურნეობებში
28 სტატისტიკური პუბლიკაცია "სტატისტიკური წელიწდეული, 2022" (ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ბეჭდური ვერსია)
28 ყოველთვიური ენერგეტიკული სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ოქტომბერი)
29 მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯების და შემოსავლების მიხედვით; ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა აგრეგატული მაჩვენებლები (2022 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები BPM6-ის კლასიფიკაციის მიხედვით, აქტივები და პასივები (2022 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
30 სისხლის სამართლის სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ნოემბერი)
30 ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები (2022 წლის ნოემბერი)