2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 49 969 49 657 60 635 59 249 56 569 53 293 51 138 48 296
შობადობის კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 13.4 13.4 16.3 15.9 15.2 14.3 13.7 ...

წელი