2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 49 969 49 657 60 635 59 249 56 569 53 293 51 138 48 296 46 520
შობადობის კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 13.4 13.4 16.3 15.9 15.2 14.3 13.7 13.0 12.5

წელი