2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 49 347 48 564 49 087 49 121 50 771 47 822 46 524 46 659 50 537
გარდაცვალების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 13.2 13.1 13.2 13.2 13.6 12.8 12.5 12.5 13.6

წელი