2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ბუნებრივი მატება, კაცი 622 1 093 11 548 10 128 5 798 5 471 4 614 1 637
ბუნებრივი მატება, 1 000 კაცზე 0.2 0.3 3.1 2.7 1.6 1.5 1.2 ...

წელი