2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 30 412 34 693 31 526 29 157 25 101 23 684 23 202 23 285 16 359
ქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 8.2 9.3 8.5 7.8 6.7 6.4 6.2 6.3. 4.4

წელი