2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
განქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 7 136 8 089 9 119 9 112 9 539 10 222 10 288 11 205
განქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 1.9 2.2 2.5 2.4 2.6 2.7 2.8 ...

წელი