მილიონი აშშ დოლარი

  2015 2016 2017 2018 2019* 2020*(იანვარი)
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 9 504.3 9 407.0 10 678.8 12 492.2 12 831.0 882.5
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 2 204.2 2 113.0 2 735.8 3 355.7 3 765.4 262.6
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 7 300.2 7 293.9 7 943.0 9 136.5 9 065.5 619.8
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 096.0 -5 180.9 -5 207.3 -5 780.8 -5 300.1 -357.2
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 1 602.5 1 620.4 2 007.8 2 221.4 2 332.6 177.1
*წინასწარი მონაცემები.

წელი