2013 2014 2015 2016 2017 2018
საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, ათასი 11.6 11.7 12.8 13.8 15.1 16.0
ექიმების რიცხოვნობა, ათასი 22.4 24.3 22.9 26.6 27.4 31.0
მათ შორის სტომატოლოგები 1.9 1.8 2.1 2.4 2.2 2.6
საექთნო პერსონალის რიცხოვნობა, ათასი 15.5 15.6 16.4 17.6 18.0 18.0
ექიმთან მიმართვების რიცხვი, ათასი 10 974.5 11 881.1 13 243.9 13 079.0 11 493.4 12 260.7

წელი