ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გამოკვლევა: დასაქმება, უმუშევრობა და არასრული დასაქმება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) - რ. გუსმანი, ფ მეხრანი, ვ. ვერმა - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენევა 1990.

PDF

დასაქმების, უმუშევრობისა და არასრული დასაქმების გაანგარიშების მეთოდიკა - თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოქვეყნების საკითხები.

PDF

შინამეურნეობების გამოკვლევების სახელმძღვანელო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-ორკი 1984 წელი

ZIP

შინამეურნეობებისა და ცალკეული ინდივიდების მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ინდიკატორების გაანგარიშების მეთოდოლოგია, ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო გაერთიანება, ჟენევა, შვეიცარია, 2014 წელი

PDF

ინფორმაციული საზოგადოების სტატისტიკის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ევროსტატი, 2014 წელი

PDF

ზოგადი განმარტებები სამუშაო ძალის სტატისტიკის მეთოდოლოგიაზე

PDF

ხელფასების სტატისტიკის ზოგადი მეთოდოლოგია

PDF

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმის ღირებულების გაანგარიშების მეთოდი

PDF

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის დათვლის მეთოდოლოგია

წელი