საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით - ნაზარდი ჯამი, ათასი 498,8 534.5 571.6 596.7 634.1 679.3 722.9 765.7
მათ შორის:
მოქმედ ორგანიზაციათა რაოდენობა, ათასი
127.6 131.0 134.8 164.4 167.5 165.2 164.9 183.8
რეგისტრირებულ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა წლების მიხედვით - ნაზარდი ჯამი. ათასი 473.8 507.7 543.3 566.6 601.1 643.9 686.3 727.8
მათ შორის:
მოქმედ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა, ათასი
121.7 124.9 128.5 158.0 160.9 158.6 158.3 176.7
ახლადრეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით, ათასი 42.6 46.7 47.1 45.9 48.3 52.7 51.8 50.9
მათ შორის:
ახლადრეგისტრირებულ  ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა, ათასი
41.3 44.8 45.5 44.0 45.4 50.1 50.4 49.6

წელი