საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
რეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით - ნაზარდი ჯამი, ათასი 499.3 534.9 571.9 596.9 634.2 679.5 723.0
მათ შორის:
მოქმედ ორგანიზაციათა რაოდენობა, ათასი
127.6 131.0 134.8 164.4 167.5 165.2 164.3
რეგისტრირებულ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა წლების მიხედვით - ნაზარდი ჯამი. ათასი 470.6 504.0 539.2 562.2 596.5 639.1 681.4
მათ შორის:
მოქმედ ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა, ათასი
125.3 128.4 132.1 161.6 164.8 162.8 162.1
ახლადრეგისტრირებულ ორგანიზაციათა რაოდენობა წლების მიხედვით, ათასი 42.6 46.7 47.1 45.9 48.4 52.7 51.8
მათ შორის:
ახლადრეგისტრირებულ  ბიზნეს სუბიექტთა რაოდენობა, ათასი
40.9 44.4 45.2 43.7 45.2 49.9 50.3

წელი