1 იანვარი 2020

საქმიანობის სახე 

Nace Rev.2

რეგისტრირებული სუბიექტი აქტიური
სუბიექტი
სულ 765 721 180 171
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 6 090 1 604
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1 610 714
დამამუშავებელი მრეწველობა 31 482 12 310
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 265 125
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 765 162
მშენებლობა 18 585 7 879
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 141 556 60 166
ტრანსპორტი და დასაწყობება 17 645 8 569
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 16 016 6 780
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 5 662 1 988
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4 291 1 875
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 8 094 5 066
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 13 200 5 929
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 7 172 3 540
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1 367 275
განათლება 7 053 4 363
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 5 540 2 949
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4 187 1 418
სხვა სახის მომსახურება 16 721 4 509
საქმიანობა უცნობია 458 420 49 950
 

წელი