1 იანვარი 2020

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 765 721 180 171
კერძო პირები* 755 915 176 447
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
705 536 164 265
უცხოელი კერძო პირი
41 379 9 346
კერძო შერეული**
9 000 2 836
სახელმწიფო*** 6 082 2 857
მუნიციპალიტეტი 1 940 603
საკუთრების სხვა ტიპი 1 784 264

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი