1 იანვარი 2020

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 765 721 180 171
კომერციული იურიდიული პირები 275 309 78 150
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს)
2 756 202
კომანდიტური საზოგადოება
188 22
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)
264 210 76 838
სააქციო საზოგადოება
2 777 891
კოოპერატივი
5 378 197
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 27 878 3 761
ინდივიდუალური მეწარმე 450 853 94 494
სხვა 5 829 1 104
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5 852 2 662
 

წელი