1 იანვარი 2020

რეგიონები რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 765 721 180 171
ქ. თბილისი 336 887 77 412
აფხაზეთის ა.რ. 163 12
აჭარის ა.რ. 68 103 18 121
გურია 18 241 4 499
იმერეთი 103 171 24 012
კახეთი 46 770 10 999
მცხეთა-მთიანეთი 14 213 3 279
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 6 329 1 322
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 58 733 12 763
სამცხე-ჯავახეთი 23 004 5 346
ქვემო ქართლი 56 681 13 635
შიდა ქართლი 33 426 8 771

წელი