საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I 2020 II
ბრუნვა, მილიარდი ლარი 9.0 9.6 10.6 12.4 13.5 15.0 3.6 3.4
გამოშვებული პროდუქცია,
მილიარდი ლარი
8.2 8.6 9.2 10.8 11.9 13.2 2.9 2.9
დამატებული ღირებულება,
მილიარდი ლარი
2.7 3.1 3.4 4.0 4.4 4.6 ... ...
შუალედური მოხმარება,
მილიარდი ლარი
5.4 5.5 5.9 6.8 7.5 8.6 ... ...
ფიქსირებული აქტივები,
მილიარდი ლარი
6.1 6.9 7.7 8.4 9.5 11.0 ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა,
ათასი კაცი
115.5 123.4 125.9 130.7 131.0 130.0 122.8 121.2
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 794.9 851.1 876.4 960.4 1030.1 1121.6 1144.1 1123.5

*წინასწარი მონაცემები