საქსტატი სტატისტიკის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას შეიმუშავებს

თარიღი: 5 დეკემბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, ქვეყანაში სტატისტიკის განვითარების 2019-2023 წლების ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო. 

სტრატეგიული დოკუმენტის მომზადების მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის განვითარება, სტატისტიკურ მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გავრცელებისა და გამოყენების გაუმჯობესება. ამასთან, აღნიშნული სტრატეგია განიხილება, როგორც ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც შემუშავდება დაინტერესებული მხარეების ფართო მონაწილეობით და შეიცავს საშუალო და გრძელვადიან ხედვას, ქვეყანაში სტატისტიკის სისტემის შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის. 
სტრატეგიის შემუშავების ფარგლებში საქსტატში 3 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით სამუშაო ვიზიტით საერთაშორისო ექსპერტი იმყოფება, რომელიც აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში გამართავს შეხვედრებს საქსტატის თანამშრომლებთან. სტრატეგიის მომზადების პროცესშიასევე დაგეგმილია შეხვედრები საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტებთან, ინფორმაციის მწარმოებლებთან და მომხმარებლებთან, სადაც განხილული იქნება ეროვნული სტატისტიკური სისტემის ირგვლივ არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები.