საქართველოს სტატისტიკის პოტენციალი 100–დან 94 ქულით შეფასდა

თარიღი: 10 თებერვალი 2011

წელი