საქართველოს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი)

თარიღი: 17 აპრილი 2019

წელი