საფინანსო და სადაზღვევო საქმი ანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევის ძირი თადი შედეგები (2018 წელი)

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2019

წელი