საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წელი)

თარიღი: 11 ნოემბერი 2019