მონაცემთა გავრცელების ახალი სისტემა საქსტატში

თარიღი: 29 ნოემბერი 2012

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში მონაცემთა გავრცელების ახალი პროგრამა PC-Axis დაინერგა.
ახალი პროგრამის განხორციელება შვედეთის სტატისტიკის სამსახურის მეშვეობით მოხდა. PC-Axis არის პროგრამული პროდუქტი რომელიც შექმნილია შვედეთის სტატისტიკის ბიუროს მიერ. იგი წარმოადგენს რამოდენიმე პროგრამული პროდუქტის ერთობლიობას, რომელიც განკუთვნილია სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოსადგენად. PC-Axis ძირითადად გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყნების სტატისტიკური ოფისების მიერ.
PC-Axis არის მონაცემთა გავრცელების კომპლექსური სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელს საქსტატის ვებ გვერდიდან (საქსტატის მონაცემთა ბაზა) მიიღოს საჭირო სტატისტიკური ინფორმაცია სხვადასხვა ჭრილში. მომხმარებელს უშუალოდ ვებ გვერდზე შეუძლია მიღებულ შედეგს კონვერტაცია გაუკეთოს სხვადასხვა საოფისე პროგრამის ფაილში, ასევე პროგრამა იძლევა შესაძლებლობას შეცვალოს მონაცემთა ვიზუალური მხარე, მოიძიოს სასურველი ინფორმაცია გრაფიკებსა და ცხრილებში და გაიტანოს სტატისტიკური ინფორმაცია მისთვის სასურველ ფორმატსა და ჭრილში.

წელი