5.11 ინფორმაცია საქსტატის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა 28 იანვარი 2019

წელი