5.12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საქსტატისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 28 იანვარი 2019

წელი